Javni poziv za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika

Datum objave: 19. 10. 2021.

Vatrogasna zajednica općine Kraljevec na Sutli temeljem članka 26.  Zakona  o  vatrogastvu  (“Narodne novine”, broj 125/19.), članka 3. Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog, odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika  i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog zapovjednika (,,Narodne novine” br.39/21), članaka 39. i 40. Statuta Vatrogasne zajednice općine Kraljevec na Sutli od 29.12.2020. godine te Odluke Predsjedništva  VZO Kraljevec na Sutli od 13.10. 2021.  godine  o  objavi javnog poziva za imenovanje općinskog vatrogasnog  zapovjednika, objavljuje

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje

općinskog vatrogasnog zapovjednika (1 izvršitelj – m/ž) na mandat od 5 godina

Vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Kraljevec na Sutli  dobrovoljno obavlja poslove zapovjednika

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:

– mora imati najmanje srednju stručnu spremu, zvanje vatrogasnog časnika te najmanje tri godine  iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

  • položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovomostima
  • da ima odgovarajuće zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti   što dokazuje potvrdom  ovlaštene zdravstvene ustanove

-da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigumosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/11.,118/18. i 126/19)

– da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigumosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br.  110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/ 11., 77/11. i 143/12.)

  • položen ispit za vozača B kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, domovnice ili

  druge adekvatne isprave)

  • presliku diplome o završenoj stručnoj spremi
  • presliku uvjerenja o stjecanju zvanja vatrogasni časnik
  • dokaz o iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
  • uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o položenoj kategoriji za upravljanje motornim vozilima (preslika vozačke dozvole)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

Uvjete da nije kažnjavan  za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXL), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144112., 56/15., 61/15., 101/17. i 118118.) odnosno za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71106., 110/07., 152/08., 57111., 77/11. i 143/12.) pribaviti će Vatrogasna zajednica općine Kraljevec na Sutli

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivati će se samo u svrhu provedbe javnog poziva. Kandidati prijavom na javni poziv pristaju da VZO Kraljevec na Sutli, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe istog, od strane ovlaštenih osoba za provedbu javnog poziva. VZG/VZO s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog poziva, s naznakom: “Za javni poziv – vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Kraljevec na Sutli”, osobno ili putem pošte na adresu: Vatrogasna zajednica općine Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevec na Sutli.

Dan objave javnog poziva  smatra se danom objave na internetskim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice.·

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Javni poziv za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Kraljevec na Sutli

 

https://hvz.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Zapošljavanje//Javni%20poziv%20za%20imenovanje%20zapovjednika%20Vatrogasne%20zajednice%20općine%20Kraljevec%20na%20Sutli_novo.pdf

 


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support